JESUS COMMANDS LEVI TO FOLLOW HIM

 

JESUS COMMANDS LEVI TO FOLLOW HIM AND EATS WITH HIM.

Lk.5:27-31 & Mk.2:13-17

Lk.5

27 and he saw a tax collector, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said to him, (Mk.2:14 & Lk.5:27) "Follow me."

28 And he left all, rose up, and followed him.
29 And Levi made him a great feast in his own house: and there was a great company of tax collectors and of others that sat down with them.

30 But their scribes and Pharisees murmured against his disciples,
(one) saying, (Lk.5:30) "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? (another) (Mk.2:16) "How is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners?"

Lk.5

31 And Jesus answering said to them, (Mk.2:17) "The strong, (Lk.5:31) the healthy (Mk.2:17 & Lk.5:31) do not need a physician but those who are sick. (Mk.2:17) I did not come to call the righteous, (Lk.5:32) I have not come to call the righteous,(Mk.2:17 & Lk.5:31) but sinners to repentance."

Cf. Matt.9:9

 

JESUS COMMANDS LEVI TO FOLLOW HIM

AND EATS WITH HIM.

Lk.5

27. ... kai eqeasato telwnhn onomati leuin kaqhmenon

epi to telwnion kai eipen autw (Mk.2:14 & Lk.5:27)

akolouqei moi

28. kai katalipwn apanta anastaV hkolouqhsen

autw

29. kai epoihsen dochn megalhn o leuiV autw en th

oikia autou kai hn ocloV telwnwn poluV kai allwn

oi hsanmet autwn katakeimenoi

30. kai egogguzon oi grammateiV autwn kai oi farisaioi

proV touV maqhtaV autou (one) legonteV (Mk.2,14 & Lk.5:27) diati meta telwnwn kai amartwlwn esqiete kai pinete

(another) (Mk.2:16) ti oti meta twn telwnwn kai

amartwlwn esqiei kai pinei

Lk.5

31.kai apokriqeiV o ihsouV eipen proV autouV ou creian

ecousin (Mk.2:16) oi iscuonteV (Lk.5:31) oi ugiainonteV

(Mk.2:17 & Lk.5:31) iatrou all oi kakwV econteV (Mk.2:17) ouk hlqon kalesai dikaiouV (Lk.5:31) ouk elhluqa

kalesai dikaiouV (Mk.2:17 & Lk.5:31) alla amartwlouV eiV

metanoian