JESUS ASKS "WHOSE SON IS CHRIST." ††

 

JESUS ASKS "WHOSE SON IS CHRIST."

Matt 22:41-46, Mk. 12:35-37 & Lk. 20:41-44.

Matt. 22

41 But since the Pharisees had gathered together, Jesus asked them,

42 saying,

(Mk.12:35) "How do the scribes say that Christ is the son of David?

(Matt 22:42) What do you think of Christ? Whose son is he?" They say to him, "Davidís" (Matt 22:43) He says to them, (Matt 22:43 & Lk.20:41)

 "How (Matt 22:43) then (Lk.20:41) do they say that Christ is the son of David?

 (Mk.12:36) For (Matt 22:43, Mk.12:36 & Lk.20:41) David (Lk.20:41) himself says in the book of Psalms, (Mk.12:36) He spoke (Matt 22:43 & Mk.12:36) by the (Mk.12:36) Holy (Matt 22:43 & Mk.12:36) Spirit. (Matt 22:43) He calls him Lord saying (Matt 22:44, Lk20:42) ""The Lord said to my Lord sit on my right hand until I make your enemies

as a footstool for your feet." "So then (Lk.20:44) David (Mk.12:37) himself (Lk.20:44) calls him Lord and (Matt 22:45) so if (Matt 22:45, Mk.12:37) David calls him Lord; (Mk.12:37) says to him ""Lord,"" (Matt 22:45, & Lk.20:44) how, (Mk.12:37) how (Matt 22:45, Mk.12:37 & Lk.20:44)

is he (Mk.12:37) also (Matt 22:45, Mk.12:37 & Lk.20:44) his son?" (Matt 22:46) And no one was able to answer him a word nor did anyone dare to question him anymore from that day.

(Mk.12:37) But the common people heard him gladly.

See Mk.12:34

 

 

 

JESUS ASKS "WHOSE SON IS CHRIST."

Matt. 22

41 sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen

autouV o ihsouV

42 legwn (Mk.12:35) pwV legousin oi grammateiV oti o

cristoV uioV estin dauid (Matt 22:42) ti umin dokei peri

tou cristou tinoV uioV estin legousin autw tou

dauid (Matt 22:43 & Lk.20:41) pwV (Matt 22:43) oun (Lk.20:41) legousin ton criston uion dauid einai (Lk.20:42) kai autoV legei en biblw yalmwn (Mk.12:36) gar (Matt 22:43, Mk.12:36 & Lk.20:42) dauid (Mk.12:36) eipen (Matt 22:43 & Mk.12:36) en (Mk.12:36) tw (Matt 22:43 &

Mk.12:36) pneumati (Mk.12:36) tw agiw (Matt 22:43) kurion auton

kalei legwn (Matt 22:43, Lk20:42) eipen o kurioV tw kuriw mou

kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou

upopodion twn podwn sou (Mk.12:37) autoV (Lk.20:44) dauid

(Mk.12:37 & Lk.20:44) oun (Lk.20:44) kurion auton kalei kai (Matt 22:45) ei oun (Matt 22:45, Mk.12:37) dauid kalei auton kurion (Mk.12:37) legei auton kurion kai (Matt 22:45, & Lk.20:44) pwV (Mk.12:37) poqen

(Matt 22:45, Mk.12:37 & Lk.20:44) uioV autou estin (Matt 22:46) kai oudeiV edunato autw apokriqhnai logon oude

etolmhsen tiV ap ekeinhV thV hmeraV eperwthsai

auton ouketi (Mk.12:37) kai o poluV ocloV hkouen

autou hdewV